สาระทันกาล


ประมวลภาพสยามสามไตร

     - ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่รั้วโรงเรียนสยามสามไตร ครบรอบ ๓๙ ปี ย่างเข้าปีที่ ๔๐

เด็กสยามสามไตร เก่งทุกด้านนักเรียนปัจจุบัน

     ทางโรงเรียนมุ่งเน้น ถ่ายทอดความรู้ วิชาการ วิชาชีพ เพื่อการดำรงชีวิต และการทำงาน ผ่านค่ายตามหลักสูตรของโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อฝึกฝนพัฒนาเด็กให้พัฒนาตน สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จากองค์ความรู้ทั้ง ๔ ด้าน


     - องค์ความรู้ที่ ๑ มนุษย์ ในฐานะที่เป็นชีวิต ทั้งกาย และใจ ในฐานะที่เป็นบุคคล มีส่วนร่วมอยู่ในสังคม และธรรมชาติแวดล้อม


     - องค์ความรู้ที่ ๒ สังคม ผู้คน วัฒนธรรม ค่านิยมที่แวดล้อม


     - องค์ความรู้ที่ ๓ ธรรมชาติ มีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่เรียกว่าระบบนิเวศ


     - องค์ความรู้ที่ ๔ เทคโนโลยี เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงความเป็นไปในโลก


ศิษย์เก่า

     - ทางโรงเรียนขอนำเรื่องราว ความประทับใจ ความสำเร็จของรุ่นพี่ สู่สาธารณะชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง


บุคลากร

     - มุ่งส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแก่ลูกศิษย์     - อบรมด้านวิชาการ ปฏิบัติตนตามหลักชาวพุทธ ปฏิบัติธรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย