ข้อมูลการรับสมัคร/ลงทะเบียนฟังนโยบาย

การรับสมัครนักเรียนใหม่

รอบที่ 1 เดือนสิงหาคม / รับสมัคร ทดสอบเด็ก และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
รอบที่ 2 เดือนธันวาคม (กรณีมีที่ว่าง) / รับสมัคร ทดสอบเด็ก และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

เปิดสอน ระดับเด็กเล็ก – อนุบาล – ประถม - มัธยม
(อายุตั้งแต่ 1.6 ปี – 15 ปี)
สัดส่วนครูต่อเด็ก

  - เด็กเล็ก 6 – 8 คน : ครู 1 คน (ห้องละ 15 – 20 คน)
  - อนุบาล 10 – 12 คน : ครู 1 คน (ห้องละ 20 – 25 คน)
  - ประถม 25 – 30 คน : ครู 1 คน (ห้องละ 25 – 30 คน)
  - มัธยม 25 – 30 คน : ครู 1 คน (ห้องละ 25 – 30 คน)


การรับสมัครค่ายช่วงปิดภาคเรียน(สำหรับนักเรียนภายนอก)

  - ค่ายช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 - 2 (คิดทำนำปัญหา) เปิดรับสมัคร เดือนสิงหาคม และเดือนกุมภาพันธ์


  - ค่ายสำหรับนักเรียนนานาชาติ "สร้างวิถีชีวิตความเป็นคนไทย ด้วยภาษาไทย วัฒนธรรมประเพณี มารยาทไทย"
เปิดรับสมัครระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน


  - PlayGroup เด็กอายุ 1.6 - 3.6 ปี ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพตามวัย ฝึกการฟัง พูด การเขียน ผ่านงานศิลปะ การประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ การทำอาหาร พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่
จากการออกกำลังกายจากฐาน การหยิบจับ การปั้น มาเตรียมความพร้อมฝึกฝนพัฒนาการก่อนเข้าเรียนอนุบาลกันค่ะ

  - เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมPlayGroup


ลงทะเบียนฟังนโยบายการเข้าเรียน(Open House)

  - ลงทะเบียนฟังนโยบาย

เอกสารการรับสมัคร

  - Download >> เอกสารการรับสมัคร