ธัมม์


ระบบการศึกษาแนวพุทธขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

           แนวทางหลักจากธรรมนิพธ์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) ดังนี้


"การศึกษาฉบับง่าย" ธรรมนิพนธ์โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)     โหลดเอกสาร >> การศึกษาฉบับง่าย


...ธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ แต่บางครั้งก็เลือนลางจางหายไป เพราะผู้คนเหินห่าง ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษา การที่จะนำมาใช้ปฏิบัติก็เลยไม่ค่อยจะมี มิหนำซ้ำ บางทีปฏิบัติ แต่ไขว้เขวคลาดเคลื่อน เพี้ยนไปเลยกลายเป็นว่า แทนที่จะดี ก็เสีย... ...หากทางโรงเรียนมีความสนใจ และเอาจริงเอาจัง เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ด้วยการปฏิบัติ โดยเฉพาะก็คือในเรื่องการให้การศึกษา หรือช่วยเด็กให้ศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในการที่จะทำให้สำเร็จ พระพุทธศาสนาก็ทำหน้าที่ของงานนี้โดยตรง และทำเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตชาวโลก ตามจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ พระพุทธศาสนามีอยู่เพื่อประโยชน์แก่พหูชน เพื่อเกื้อกูลแก่ชาวโลก ด้วยเมตตาการุณย์แก่โลกทั้งหมด...


"การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น" ธรรมนิพนธ์โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)     โหลดเอกสาร >> การศึกษาเริ่มต้น

...คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี มีอาหารการกินอย่างดีที่เรียกว่า มีมาตรฐานการครองชีพสูง แต่กินอาหารแล้วไม่ได้คุณภาพชีวิต เลยกลายเป็นว่ามาตรฐานการครองชีพสูง แต่คุณภาพชีวิตเสีย เป็นการกินที่ไม่ฉลาด... ...ให้การรับประทานอาหารเป็นเครื่องเกื้อหนุน ช่วยให้เรามีเรี่ยวแรงกำลัง เพื่อเราจะได้ทำกิจ ทำหน้าที่ ศึกษาเล่าเรียน ทำงานทำการ ...พูดสั้นๆ ว่าบริโภคอาหารเพื่อเป็นปัจจัย คือเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้เราดำเนินชีวิตที่ดี พัฒนาตนเอง และทำสิ่งที่ดีงามได้ยิ่งขึ้นไป...


"สยามสามไตร" ธรรมนิพนธ์โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)     โหลดเอกสาร >> สยามสามไตร

...ในสังคมชาวพุทธเรานั้น เรื่องนี้เป็นปัญหามาก คือว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมไว้มากมาย และบางทีเราก็เรียนกันเยอะแยะไปหมด แต่ในชีวิตที่เป็นจริงนี้ ไม่รู้จะจับอันไหนมาทำมาใช้ ไปๆ มาๆ ชาวพุทธก็เลยไม่มีจุดร่วม โดยเฉพาะไม่มีหลักการอะไรที่ยึดถือร่วมกัน... ...เพราะการศึกษาเป็นแกนที่จะทำให้ประเทศชาติ เป็นอย่างไร เป็นตัวสร้างฐานให้กับประเทศชาติ ในเรื่องนี้ อยากจะให้มีหลักที่กะทัดรัดชัดเจน และหลักนั้นจะมี ๒ หมวด คือ หลักความเชื่อแล้วก็หลักปฏิบัติ หรือหลักที่เป็นข้อปฏิบัติ ให้รู้กันว่า ถ้าเป็นชาวพุทธแล้วจะต้องมีการกระทำอันนี้ชัดออกมาเลย...


"หลักชาวพุทธ" ธรรมนิพนธ์โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)     โหลดเอกสาร >> หลักชาวพุทธ
ดูวีดีโอ>> หลักชาวพุทธ


...ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฎชัดในสังคม คือการที่คนมากมาย เป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไม่มีทั้งความรู้และการปฏิบัติของชาวพุทธ สภาพเช่นนี้ เป็นเหมือนเมฆหมอกที่บดบังแสงสว่าง และความงามแห่งคุณค่าของพระพุทธศาสนา นอกจากตัวบุคคลนั้นจะไม่เจริญงอกงามในธรรมแล้ว สังคมก็สูญเสียประโยชน์มากมาย ที่พึงได้จากพระพุทธศาสนา จึงเป็นปัญหาร้ายแรงที่ควรตื่นตัวขึ้นมาเร่งแก้ไข......คำว่า "ชาวพุทธ" มิใช่เป็นถ้อยคำที่พึงเรียกขานกันอย่างเลื่อนลอย บุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็น "ชาวพุทธ" จะต้องมีหลักการ มีคุณสมบัติประจำตัว และมีมาตรฐานความประพฤติ ที่รองรับ ยืนยัน และ แสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธนั้น...