สยามสามไตร


ประวัติโรงเรียนสยามสามไตร

           ๒๕๒๓ เริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ และคุณหญิงมัทนี โปษะกฤษณะ ตามคติพจน์ของบุพการีที่ท่านเขียนไว้ว่า ฝืนกระแสโลกได้ คือ การดำเนินตามรอยพระพุทธบาท และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) และเข้าสู่ระบบการศึกษาแนวพุทธในปี ๒๕๔๒

           ๒๕๔๖ เริ่มขยายขึ้นระดับประถมศึกษาในชื่อ “บ้านพุทธประถม” และวางหลักสูตรเน้นวางรากฐาน ๓ วิถี ไว้ชัดเจน คือ วิถีไทย วิถีธรรมชาติ และวิถีพุทธ อันเป็นแนวทางและรูปแบบที่ทรงคุณค่า สร้างเด็กไทยให้ดำรงความเป็นไทย รักษาโลกธรรมชาติ สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปสู่รุ่นลูกหลาน

           ๒๕๕๐ โครงการก่อสร้าง ”โรงเรียนสยามสามไตร” สำเร็จด้วยทุนบุญสนับสนุนจากผู้ปกครอง บุพการี ญาติมิตร ออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดยศิลปินแห่งชาติ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา พัฒนาหลักสูตรให้เกิดผลต่อเด็กเป็นรูปธรรมชัดเจน ในแนววิถีชีวิต " คงแก่เล่น คงแก่เรียน คงแก่การทำงาน การเข้าสังคม โรงเรียนประถมศึกษาใหม่ บนผืนดินเดิม เปิดเรียนเป็นทางการด้วยชื่ออันเป็นมงคล สมบูรณ์ด้วยชื่อ " โรงเรียนสยามสามไตร " ที่ขอรับจาก ท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สร้างพัฒนาระบบการศึกษาแนวพุุทธ ดังคำของท่านว่า "การนำธัมมะลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสมจริง จะเป็นประโยชย์ต่อพหุชนชาวโลกอย่างมหาศาล" พร้อมกับที่ผู้อำนวยการหม่อมหลวงผกามาลย์ เกษมศรี สร้างพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งวิถีชีวิตประจำวัน - ประจำ สาระความรู้ ทักษะเชิงวิชาการทั้ง ๘ สาระของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับสร้างค่ายฝึกตนอันเป็นเอกลักษณ์ ของสยามสามไตร ขึ้นประจำทุกระดับชั้น

ปรัชญาโรงเรียนสยามสามไตร

      รู้จักตนเอง เรียนรู้โลกรอบตัว มีจริยธรรม นำความสามารถ สู่ความสุข

หลักสูตร – แนวทางการจัดการศึกษา

      ระบบการศึกษาแนวพุทธ และ พัฒนาหลักสูตรพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
      เปิดสอนระดับเด็กเล็ก – อนุบาล – ประถม – มัธยม อายุ ๑.๖ – ๑๕ ปี

สถาปัตยกรรมอาคารเรียน

           แบบโดย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) พ.ศ. ๒๕๔๑ ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ระบบการศึกษาแนวพุทธ


แผงอัตลักษณ์ ระบบการศึกษาแนวพุทธ การสร้างเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ “ด เป็น ฅ”

อาคาร ๔ ชั้น ๓ ปีก เน้นการศึกษาที่ฝึกสร้างเด็ก ทั้งด้านศีล ด้านสมาธิ และด้านปัญญา

           สูงสุดคือแผงสัญลักษณ์ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน องค์แทนบรมครู...พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2551 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
          

อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น (อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี)

สถานที่ – ห้องเรียน – หอการเรียนรู้ เป็นเอกลักษณ์ตรงตามนโยบายวิถีไทย วิถีธรรมชาติ และวิถีพุทธ

ห้องเรียนระดับเด็กเล็ก – อนุบาล โดดเด่นในชั้นที่ ๒ โปร่งเป็นไม้ไผ่ ชั้นที่ ๓ เป็นระแนงไม้

สนามเด็กเล่น เด็กเล็ก – อนุบาล เป็นสนามทรายและ Junk Yard

ฐานเครื่องเล่นเด็กประถม เป็นฐานปีนป่ายท้าทายในแบบลูกเสือ

สวนธรรมชาติประกอบด้วยพืชพรรณไม้ป่า ๖ ชนิด และไม้มงคล